728x902-2blue

 

 

Algemene voorwaarden!

 

 Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Belg.be Mediagroup, Stationsstraat 157, B-9450 Haaltert en alle klanten die een dienst of product bestellen van Belg.be Mediagroup via Duosite.be of via één van onze andere websites, post, telefoon of fax. Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment dat de klant contact maakt met onze diensten door het plaatsen en/of verzenden van een bestelling:

 

 

Wij factureren per één (1) jaar vooruit. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Domeinnaam, 21% btw en eventueel taxen zijn niet in onze prijzen inbegrepen

Wij brengen geen aanmeldings- of setupkosten in rekening.

 


 

Onze prijzen zijn inclusief een website gemaakt door middel van het door ons aangeboden content management systeem (CMS). De klant kan nooit aanspraak maken op de rechten van dit content management systeem (CMS). Deze tool is gratis ter beschikking door Duosite.be (Belg.be Mediagroup) aan onze klanten. Onze aanbieding op Duosite.be is enkel geldig mits het gebruik van het door ons aangeboden CMS. Klanten hebben op geen enkele wijze toegang tot onze servers, enkel en alleen door het gebruik van het controlepanel (CMS) kan de klant zijn website aanmaken, en dit met zijn voor en nadelen gekend door de klant. Wij behouden ons het recht om regelmatig ons CM-Systeem aan te passenen of te updaten zonder de gebruiker hierover te brieven. De gebruiker neemt kennis dat het verboden is om zelf scripten op onze server te installeren door middel van het controlesysteem

 

Klanten kunnen door middel van een gratis aangeboden demo veertien (14) dagen onafgebroken het CM-Systeem testen, dit na het registreren op deze website.


Je kunt bij ons je eigen domeinnaam registreren en koppelen aan je website.

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van www.duosite.be, en verklaart dat BelgMediagroup hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.


BelgMediagroup draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz...

De klant zal BelgMediagroup telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

 

Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het emailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom belangrijk dat de klant zijn verantwoordelijkheid opneemt en dat hij een eventuele wijziging van dit emailadres onmiddelijk meldt aan [email protected] en aanpast in zijn controlepaneel 'Persoonlijke instellingen'. De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.

 

Duosite.be is een onderdeel van Belg.be Mediagroep en respecteert uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze websites te verbeteren. Wanneer u een bestelling plaatst voor één van onze diensten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie word enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om U een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen.

 

Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Belg.be Mediagroep of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Belg.be Mediagroep. Op eerste verzoek van Belg.be Mediagroep zal de klant Belg.be Mediagroep hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Belg.be Mediagroep die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Belg.be Mediagroep ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Belg.be Mediagroep alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Belg.be Mediagroep te claimen.

 

Belg.be Mediagroep laat bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Belg.be Mediagroep activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Belg.be Mediagroep of zijn medewerkers aan dit project aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Belg.be Mediagroep kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Belg.be Mediagroep netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Belg.be Mediagroep.

 

Belg.be Mediagroep zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Belg.be Mediagroep gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Belg.be Mediagroep volgens of in verband met een met de Belg.be Mediagroep gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

 

Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief te schorsen of stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten aan de klant.

 

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en gebruik van ons CM-Systeem en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.duosite.be evenals op de bestelbon.

 

Belg.be Mediagroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden op Duosite.be.

Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Duosite.be.
April 2010